Поетът на царя

Моят придворен поет е не прос­то най-талантливият в царството, той е най-добрият на земята! – хва­лел се шах Бахрам, цар на Персия. Как­то всеки цар, той искал да притежа­ва най-доброто в двореца си и обикно­вено получавал онова, което си поже­лаел.

Поетът, за когото ставало дума, бил Хаким Санаи. Санаи бил много та­лантлив и известен по цялото царс­тво. Той можел да напише чудесни стихове за всяко нещо под слънцето. Това било така, защото от него, как­то от всеки придворен поет, често се очаквало да съчинява стихове за възх­вала на царя и по случай всеки негов празник: рожден ден, сватба, рожде­ния ден на сина и победата на Бахрам шах над друг цар.

Санаи произхождал от заможно и знатно семейство. Той освен това се ползвал с благоволението на царя, а това означавало, че тънел в разкош. Поетът имал всичко, което можел да си пожелае – хубава къща, много слу­ги, добра библиотека, скъпо облекло и отлична храна. Бил известен и имал много приятели. В последно време оба­че Санаи чувствал, че нещо в живота му липсва.

Бахрам шах непрекъснато бленувал за завоевания – искал да владее още и още нови земи. Той започнал да се готви да нападне богатата страна Индия, нами­раща се на изток от Персия, а Санаи, както обикновено, имал грижата да на­пише нещо подходящо за прослава на пер­сийския цар като владетел на света.

Когато Санаи приключил с писане­то на поемата за поредния проект на Бахрам шах, той тръгнал към дворе­ца с нея.

– Царят със сигурност ще е много доволен от моята поема – мислел си Санаи – и ще ме възнагради богато.

По пътя вниманието му било прив­лечено от звуците на приятна музи­ка, идващи от един крайпътен хан. Са­наи решил да поспре в него за малко, да си почине и да им се наслади.

Вътре той видял един стар суфи, който ханджията тъкмо обслужвал. Санаи дочул стареца да казва:

– Вдигам чаша за този велик глупак – Бахрам шах.

Ханджията дал израз на изненадата и любопитството на Санаи със следния въпрос:

–  Но защо, господине, наричате на­шия цар велик глупак?

Старецът отговорил:

–  Как иначе може да бъде наречен човек, който не умее да контролира дори себе си, а иска да води войни и да завоюва нови страни? Бахрам шах не може да се владее, неговата ам­биция и алчност го управляват. И въпреки това този човек нарича се­бе си цар!

Санаи приседнал тихомълком и се замислил върху онова, което току-що бил чул. Думите на стареца му напра­вили дълбоко впечатление. Когато ча­шата на суфи се изпразнила, ханджия­та я напълнил отново. Този път пое­тът го чул да казва:

– Пия за онзи луд човек, Санаи!

Ханджията отново се учудил:

–  Защо, господине, наричате поета на царя луд човек?

Старият суфи отвърнал:

– Как иначе може да бъде наречен чо­век, който е достатъчно побъркан, за да пилее дадените му от Бога талант и ум за възхвала на един земен цар, ко­гато би могъл да прославя най-вели­кия цар на всички – този, който управ­лява както земята, така и небето?

Санаи не можел да стои повече спо­койно. Той скочил на крака и се приб­лижил до двамата мъже.

–  Аз съм този побъркан глупак Са­наи – казал поетът. – През всичките тези години наистина бях луд, но отсега вече не съм. Благодаря ти, че отвори ушите ми за зова на Господа! От днес ще служа на по-велик цар. Ще бъда поет на Царя на царете.

Вместо да отиде в палата на Бахрам шах, Санаи се прибрал в дома си. Раздал цялото си имущество и богатство на бедните, напуснал двореца и започнал да води скромен живот на суфи.

Узнавайки за това, царят помислил, че придворният му поет е полудял. Той проводил пратеници да доведат об­ратно Санаи.

– Царят ти предлага богатство, каквото дори не си сънувал, само за да се върнеш в двореца и да заемеш мястото си отново – казали му пра­тениците.

Санаи обаче им заръчал да благода­рят на Бахрам шах от негово име и да му предадат, че той вече не се интере­сува от земните богатства, а служи на един по-знатен цар.

Бахрам шах не се задоволил с този отговор. Той бил привързан към своя придворен поет по собствен начин и знаел, че никой друг не умее да пише по-хубави стихове в негова възхвала. Санаи освен това бил много начетен и умен човек, към когото царят се обръщал понякога за съвет. Затова Бахрам шах го довел при себе си на­сила.

–  Остани при мен, Санаи – наредил царят, – и бъди отново мой поет. Аз ще ти дам не само огромно богатст­во, но и ще те обсипя с почести, какви­то никой придворен поет не е получавал преди. Предлагам ти ръката на сест­ра си. Аз имам огромно царство и ще ти дам част от покорените от мен зе­ми като сватбен подарък.

Като негов зет поетът щял винаги да бъде наблизо, разсъждавал Бахрам шах. Той обаче останал изумен, кога­то Санаи отхвърлил неговото велико­душно предложение.

– В деня, когато станах суфи, аз при­ех бедността за своя съпруга – обяс­нил поетът, – затова принцесите и царствата не ме интересуват.

Като суфи Санаи намерил покой и щастие. Той продължил да пише сти­хове и неговите поеми, сега вече възвеличаващи Бога, били даже по-хубави от онези, които пишел преди. Дори днес стиховете му са добре известни и обичани от онези, които разбират персийски език.