Подготвя се стратегия за оперативна съвместимост на българската железопътната система с европейската

Голям размер

Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост на българската с европейската железопътна система ще бъде изготвена в следващите девет месеца.

Договорът, който е на стойност 395 хиляди лева (без ДДС), бе сключен между Министерството транспорта, информационните технологии и съобщенията и консорциум „ШГВ” (обединение от фирмите „Шуслер план”, „Гама Мениджмънт” АД и „Вектор Бул” ООД). Разходите по него ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Транспорт”.

Изпълнителят е избран след проведена тръжна процедура с предмет „Изготвяне на стратегия за внедряване на технически спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България”.

С изпълнението на договора се цели както изготвяне на стратегията, така и разработването на дългосрочен план за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система в България в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността е способността на дадена железопътна система да позволява безопасно и непрекъснато движение на влакове. Това зависи от всички регулаторни, технически и експлоатационни условия, които трябва да бъдат спазени, за да задоволят съществуващите изисквания. Тези условия се отнасят до проектирането, конструирането, въвеждането в експлоатация, разширяването, обновяването и поддръжката на частите от системата.

В обхвата на подписания договор, освен основния акцент – всички публикувани и действащи технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) на конвенционалната железопътна система, са включени и „трансверсалните” ТСОС – „Безопасност в железопътните тунели” и „Лица с намалена подвижност”, които са приложими и за високоскоростни, и за конвенционални линии.