Подаване на жалба

а)  Срок – 14-дневен (чл. 197), започва да тече от деня на получаване ма съобщението, че решението с мотивите е изготвено.
б) форма и съдържание на Ж (чл. 198)
Ж трябва да бъде писмена и да е подписана от подателя; Ж в устна форма е недопустима. В Ж се посочват: съдът, до който е адресирана, кое решение се обжалва, името и адресът на подателя, както и в какво се състои порочността на решението и какво се иска; новите доказателства, конто жалбоподателят иска да се съберат.
в) Приложения към жалбата (чл. 199) – преписи от нея и приложенията според броя на лицата от противната страна; пълномощно (ако се подава от пълномощник); документ за внесена държавна такса (ако се дължи); новите писмени доказателства, на които жалбоподателят основава жалбата.
г) Ж се подава чрез съда, чието Р се обжалва. ‘Гой проверява дали Ж е подадена в срок и дали е редовна. Ако е подадена след изтичането на срока, съдът я връща без да проверява редовността и. Ако е подадена в срок, той проверява дали е редовна с оглед па изискванията па чл. 198 и 199.
Ако някое от изискванията не е спазено, Ж се оставя без движение, а па Ж-подателя се изпраща съобщение да поправи нередовностите в 7-дневен срок, като се посочва кои са те (чл. 199 ал.З).
Ако и дадения срок Ж не бъде поправена, тя се връща. Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна Ж.
Ако Ж е допустима, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в 7-дневен срок от получаването им може да направи писмени възражения и да посочи доказателствата за тях, като представи писмените (чл. 201). След изтичането на този срок делото заедно с жалбата и възраженията се изпращат на по-горния съд.
Ж има суспензивен и деволутивен ефект (виж предходната тема).