Плащане

Паричните суми се внасят по сметката на СИ в банка (чл.349). Докато не бъдат изплатени на взискателя, те са на длъжника. Тон обаче не може да се разпорежда с тях. Разпорежда се СИ, като издава до банката нареждания за плащане.
Когато сумата е достатъчна за всички взискатели, СИ нарежда па папката да нзвьрши плащането. Когато сумата не е достатъчна, СИ приви разпределение.
Плащането има двояк погасителен ефект: материалноправен (изпълняемото право се погасява) и процесуален (изпълнителният процес се прекратят), защото е постигнал целта си).
II. Разпределение
1.  Предпоставки:
а)  няколко взискатели по същото производство;
б)  недостатъчност на сумата за удовлетворяване на всички;
2.  Разпределението е постановление на СИ, с което той определя:
а)  кон притезания подлежат на удовлетворяване – проверява кои са освен взискателя присъединените кредитори.
б)  какъв е редът за удовлетворяването им – определя кои са привилегированите  притезания  и  какъв е редът  им  и  кон  са хирографарннте притезания (по чл. 136 ЗЗД и особените закони).
в)  каква сума се полага за всяко от тях:
– привилегированите се удовлетворяват първи, по реда на привилегиите и изцяло, доколкото стигне сумата;
– хирографарните – колкото остане след удовлетворяване на приви­легированите, се разпределя пропорционално на размера, на вземанията им.
В размера на притезанията се включват и лихвите.
3.  Изготвеното разпределение се предявява от СИ на длъжника и на всички взискатели в канцеларията на СИ в определен ден, за който всички се призовават. То може да се обжалва в тридневен срок от този ден (357).
Влязлото в сила разпределение служи като основа за плащането на отделните притезания. СИ издава платежните нареждания съобразно разпределението.
III.  Обжалване на разпределението (чл. 358) – пред окръжния съд. Жалбата се разглежда в открито заседание с призоваване на длъжника и всички взискателн, участващи в разпределението. Решението на съда може да се обжалва по реда на частните жалби. Окръжният съд може да постанови друго решение, без да връща делото. Решението по жалбата установява със СПН съществуването на привилегията, нейния ред, размера на сумата, която се полага при съразмерно удовлетворяване на
кредиторите.
1. Изпълнение на притезания за заместими действия (419)
1. Този способ се прилага за действия, които могат да бъдат извършени не само от длъжника, по и от друго лице, при което законният интерес на кредитора да бъде задоволен. Заместимата престация на длъжника трябва да се състои  I) негово действие, а не в предаване на  нари или вещ. Притезанието трябва да бъде съдебно установено.
2.  Взискателят може да поиска от СИ да го овласти той да извърши действието вместо длъжника – лично или чрез другиго, за сметка на длъжника.
II.   Изпълнение па  притезания за  незаместими действия (421)-взискателят ще бъде удовлетворен само ако длъжникът бъде принуден лично да извърши дължимото действие. Средството за принуда е налагането на последователни глоби от СИ по искане на взискателя. Всяка отделна глоба не може да надхвърля 200 лв. При налагането и СИ предупреждава длъжника, че при неизпълнение ще му наложи нова глоба.
III.  Неизпълнение на задължения за бездействие – те винаги са незаместими. Способът е налагане на глоби до 400 лв. СИ констатира нарушението и го протоколира. Длъжникът може да обжалва всяка глоба пред съда по реда на чл. 332 и сл.