Планирана визита на Европейската комисия, във връзка с изпълнението на ОПРР

В периода 15-18 март ще се проведе регулярна среща между представители на Европейската комисия, представители на Управляващия орган на ОПРР и заинтересовани институции, във връзка с напредъка по изпълнението на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Основен момент в програмата на визитата на ЕК ще бъде среща на тема: „Подкрепа за интегриран градски транспорт” с кметовете на седемте големи града на България – бенефициенти по операция 1.5 „Системи за интегриран градски транспорт”.

Срещата ще се проведе на16март 2010г от 09:30 в град Пловдив, в сградата на Община Пловдив. Тя ще бъде като продължение на практиката на ежемесечните дискусии в духа на доброто сътрудничество между Управляващия орган на ОПРР и седемте големи града на България.  Целта е да бъде представен и дискутиран общия статус на проектите за интегриран градски транспорт в София, Варна, Бургас, Пловдив, Русе, Стара Загора и Плевен.

Община Бургас ще сподели своя опит при изпълнението на предпроектно проучване по проект: „Интегриран градски транспорт в община Бургас”, изготвен съвместно с консултанти на JASPERS.По време на срещата ще бъде обсъдено индикативното финансово разпределение на финансовия ресурс по Операция 1.5 „Системи за интегриран градски транспорт” по ОП „Регионално развитие”2007-2013г., както и ще бъде предоставена информация относно създаването на звено със съдействието на консултанти от JASPERS за изработване на дългосрочна стратегия и планиране на средствата за развитие и модернизиране на градския транспорт.

В рамките на официалната визита ще бъде посетена община Велинград, където представителите на ЕК ще се запознаят с изпълнението на проект: “Осигуряване на устойчива и екологична среда и повишаване привлекателността на община Велинград” по схема BG161PO001/1.4.-02/2008  ”Подкрепа за подобряване на градската среда”

Друг ключов момент от посещението на ЕК ще бъде среща – дискусия с представители на Европейската инвестиционна банка и представители на всички заинтересовани институции по изготвяне на финансовото споразумение по JESSICA.

На 18 март в гр. София, НСОРБ и община София ще дискутират с представителите на ЕК предизвикателствата при усвояване на средства от структурните фондове и подкрепата за интегриран градски транспорт в столицата.