Парламентът прие промените в Закона за пощенските услуги

parlament, закон, закониПарламентът прие промените в Закона за пощенските услуги, които предвиждат пощенският оператор да задържа пратка, когато има достатъчно основания да се смята, че съдържа забранени предмети

Народното събрание прие на заседанието си на 21 октомври 2009 г. на второ четене промени в Закона за пощенските услуги. Те предвиждат пощенският оператор да задържа пратка, когато има достатъчно основание да се смята, че съдържа забранени предмети или вещества. Досега операторът, след съгласуване с извършващия оперативно-техническата проверка, трябваше да изиска от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето й, но не се предвиждаше задържане на пратката. След съгласуване с извършващия проверката от подателя или получателя се изисква писмено съгласие за отварянето й. При отказ или липса на отговор проверяващият уведомява оператора, който на свой ред – съответните компетентни държавни органи за разпореждане на следващи действия.

Който без лицензия извършва универсална пощенска услуга или част от нея, която подлежи на индивидуално лицензиране или продължи да я предоставя след прекратяване или отнемане на индивидуалната лицензия, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лева – досега паричната санкция беше между 5000 и 15 000 лева.

Индивидуална лицензия се издава за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на България от оператор със задължение за такава услуга, както и за извършване на пощенски парични преводи. Към заявлението за издаване на ндивидуална лицензия се прилага и актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, освен всички посочени досега в закона документи. Издадената лицензия може да бъде прехвърляна на трети лица – търговци, само със съгласието на Комисията за регулиране на съобщенията при условията на първоначално лицензиране.

Продажбата на пощенски марки, които не са извадени от употреба, се извършва по номинална стойност на територията на Република България, записаха депутатите. Ако на пощенските продукти има отпечатана със специален знак цена, то те се продават по нея, се посочва в текста. Пускането и изваждането от употреба на пощенски марки става със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като информацията се публикува на сайта на ведомството.

Народните представители ратифицираха споразумението между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на страните от Югоизточна Европа и анекса към него.

Съгласно споразумението, подписано на 22 декември 2008 г., България трябва да предостави помощ за развитие на съседните си страни, които не са в ЕС. Така България от страна бенефициент се превръща в донор, като сумата, с която МИЕТ трябва да окаже подкрепа, е 50 000 евро.

Страната ни е трябвало да изплати средствата до 31 декември миналата година, но тъй като споразумението е било сключено девет дни преди тази дата, изпълнението е било невъзможно, се посочва в доклада по законопроекта. Според анекса на споразумението страната ни ще изплати сумата най-късно до 15 декември тази година от бюджета на МИЕТ. Помощта от 100 000 лева трябва да се предостави от бюджета на ведомството за 2009 година.