Парламентът гласува да бъдат замразени заплатите на народните представители на нивото от декември миналата година

Народното събрание одобри на заседанието си на 10 март 2010 г. проекта на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители. Така заплатите се замразяват на нивото от декември 2009 г. и няма да могат да го превишават. По предложение на Георги Пирински утре Народното събрание ще изслуша финансовия министър Симеон Дянков за решенията на правителството относно трудовите възнаграждения в публичната сфера и каква подкрепа иска от народните представители.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за посевния и посадъчния материали  Отпада допълнителното условие за задължително вписване на сортове растения от Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове и в Официалната сортова листа. Според вносителя – Министерския съвет, изменението в закона ще осигури по-добра пазарна среда в сектор „Земеделие“, в частност в сектор „Семена и посадъчен материал“.

Вече не само с една, а няколко наредби на министъра на земеделието и храните ще се регулира вписването на сортовете растения в официалната сортова листа в зависимост от групите култури.

Министърът на земеделието и храните ще издава наредба, с която да се уреждат специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Това предвиждат приетите на второ четене от парламента промени в Закона за храните.

С наредбата ще се определят изисквания при доставка на прясно месо от птици и зайци от ферма, отстрелян дивеч,  пчелен мед и пчелни продукти, както и месо и месни продукти, произведени от двукопитни домашни животни и щрауси. Предвидените санкции за нарушаване на наредбата са от 200 до 2000 лева при първо нарушение и от 500 до 5000 лева – при второ.

Един от основните проблеми на земеделските производители в държавите-членки на ЕС е големият дисбаланс между ниските изкупни цени на земеделските продукти и високите потребителски цени на хранителните продукти, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет. Един от начините за преодоляване на този дисбаланс е откриването на възможности за производителите на животински продукти да ги доставят директно на крайните потребители.

До 31 декември 2010 г. ще бъде удължено действието на споразумението с Швейцария за оказване на финансова помощ. Народното събрание ратифицира измененията в документа. Той предвижда страната ни да получава 60 млн. швейцарски франка за осъществяването до края на тази година на проекти, свързани с енергетиката и опазването на околната среда.

Парламентът ратифицира и изменението на чл. 21 от Конвенцията по международна търговия с видове от дивата фауна и флора. Така България ще продължи да отстоява общата политика за опазване на биологичното разнообразие.

Да отпадне задължителното членство в занаятчийските камари, предвиждат промени в Закона за занаятите, одобрени от парламента на първо четене. Вносител е Министерският съвет. Броят на регионалните камари в страната се свежда до шест – по една във всеки район на планиране. Целта е да се осигури необходимата висока степен на достъп за обучение и квалификация по всеки занаят при отчитане на нуждите на региона.

Министърът на физическото възпитание и спорта ще открива, преобразува и закрива държавните спортни училища и ще назначава директорите им, прие парламентът на първо четене на промени в Закона за физическото възпитание и спорта, внесени от Министерския съвет. Общинските спортни училища ще се преобразуват със заповед на министъра на образованието, младежта и науката по предложение на общинския съвет и след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта, предвижда промяната.

На първо четене депутатите приеха и министърът на физическото възпитание да може и да предлага на Министерския съвет за утвърждаване списъка на спортните обекти и обектите за социален туризъм с национално значение. Отпада изискването от действащия сега закон управлението на физическото възпитание и спорта, както и предоставянето на спортни услуги да се извършва от хора с професионална правоспособност и квалификация. Това условие се запазва обаче за обучението и тренировките, като законът се допълва с въвеждането на регистър за занимаващите се с това, който ще се води в Министерството на физическото възпитание и спорта.