Парична експанзия

Паричната маса се състои от два елемента:

–         банкноти и монети, чиято величина зависи от емисионната банка;

–         банкови влогове, величинато им е определена от банките.

Общата сума на парите и влоговете дава представа за предлагането на пари.

Парична експанзия и мултипликатор на кредита

Ако означим с:

В – величината на влоговете, получени в банките

ПН- паричните налчности, които банките запазват при себе си за посрещане на евентуални искания на пари за плащане

Р – лихвата на тяхното покритие, то зависимостта е

Р = ПН или   В = ПН * 1/р

В

Коефициента 1/р, който е реципрочен на процента на покритие на влоговете се нарича “мултипликатор на кредита”. Чрез него се разкрива влиянието на всичките допълнителни парични влогове в банките върху ПП. Той дава възможност за количествено измерване на съдържанието на пари от ТБ. Цялата промяна на процента на покритие на влоговете води до изменение на стойността на мултипликатора. Оттук се изменя и обема на въздействащите от банковата система кредитни пари.