Оценка качеството на банковите активи и пасиви

  1. Норма на доходност (възвръщаемост) на активите = доходи получени от даден актив или група активи / общата величина на актива или групата активи
  2. Дял на доходоносните активи = доходоносните активи / общата сума на банковите активи

Показва каква част от активите насят доход, нормално е да не е по-ниско от 80-85%

  1. Средна норма на възвъщаемост на доходоносните активи – зависи от два фактора: u структура на доходоносните активи и u норма на възвъщаемост на отделните доходоносни активи:

R=? Ri Wi

R – средна норма на възвъщаемост на доходоносните активи

W- относителен дял на отделните доходонасни активи

N – броя на доходоносните активи