Оформяне на акциите

По външен вид акциите, когато те са налични (на хартиени носители), обикновено се състоят от три части: тяло или мантия, талон и купонен лист. Тялото е същинската ценна книга, съдържащо основните условия на емисията. Талонът дава право на получаване на нов купонен лист. Купонният лист е разпределен чрез перфорации на отделни купони за изплащане на дивидентите. Срещу всеки купон се изплаща дивидентът за една година. На купона са отбелязани емитентът, серията и номерът на акцията, както и за коя година може да се получи дивидентът срещу този купон.

В уставите на някои акционерни дружества се предвижда за периода от пълното внасяне на сумите по записаните акции от акционера до получаването на оригинални акции акционерът да получава поименно временно удостоверение. Такова временно удостоверение би могло да изглежда така:

Акционерно дружество…………………………….. София

ВРЕМЕННО УДОСТОВЕРЕНИЕ

Акционерно дружество………………….. София, удостоверява, че

лицето…………………………….. София, ул…………………… номер………..

ЕГН………………. е внесло сумата……………. по по открита подписка

за емисия на акции от дружеството и срещу представяне на това временно удостоверение има право да получи …. акции от емисията, утвърдена от Държавната комисия по ценните книжа. Това временно удостоверение не подлежи на прехвърляне на трети лица.

София, (дата) (оторизирани подписи)

Временните удостоверения, предхождащи издаването на редовни акции, не бива да се смесват с разписките, които се издават за внасяне на части от записаните суми във връзка с подписка за емисия на акции.

АД, София

АКЦИЯ ЗА ХИЛЯДА ЛЕВА

Серия…………… номер…………….

Приносителят на тази акция е собственик на хиляда лева от дружествения капитал. Той участва съразмерно в дружествения капитал и печалбите с всички права, предвидени в устава.

Дивидентите се изплащат всяка година срещу предаването на приложените към акцията купони.

София,15.ХП.199бг. Председател на Изпълнителния

Председател на Управителния съвет:

………………………………………….. АД, София

Талон     Серия…………… номер……………..

Срещу представяне на този талон се издава нов купонен лист

….. А.Д.      ……… А.Д.     …….. А.Д.

Акция.. Купон Нб  Акция… Купон Н5 Акция…. Купон Н4

Дивидент за                        Дивидент за   Дивидент за 2002 година     2001 година
2000 година

….. А.Д.       ……… А.Д.     …….. А.Д.

Акция.. Купон НЗ  Акция… Купон Н2 Акция…. Купон Н1

Дивидент за  2008 година

Дивидент за 2009 година

Дивидент за 2010  година