Отчет за приходите и разходите

Отчетът за приходите и разходите съдържа систематизирана счетоводна информация за:

  1. 1. Приходи

а) Приходи от дейност, продажби, финансирания.

б) Загуба от обичайната дейност.

в) Извънредни приходи.

г) Счетоводна загуба.

д) Загуба.

  1. 2. Разходи

а) Разходи от дейност, икономически елементи, суми с корективен характер и финансови разходи.

б) Печалба от обичайната дейност.

в) Извънредни разходи.

г) Счетоводна печалба.

д) Разходи за данъци.

е) Печалба.

Отчетът за приходите и разходите може да се състави и на функционален признак, както следва:

А. Нетни приходи от продажби.

Б. Себестойност на продажбите.

В. Брутна печалба/загуба.

Г. Други приходи.

Д. Разходи за продажби.

Е. Административни разходи.

Ж. Финансови приходи/разходи.

З. Печалба/загуба от обичайна дейност.

И. Извънредни приходи/разходи.

Й. Счетоводна печалба/загуба.

К. Разходи за данъци.

Л. Печалба/загуба.