Отношения между съсобствениците

Общото притежание на едно право от няколко лица ги поставя в правоотношения във връзка, с използването и управлението на общата вещт. Съгласно чл.32 от ЗС Общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ.
Всеки от съсобствениците има права по вертикала в обем  сътоветен на неговия дял. По начало той ги упражнява самостоятелно.
-правото на владение дава възможност на всеки съсобственик да упражнява фактическата власт в общата вещт, съответстваща на неговия дял  и по начин да не пречи на другите да си служат с нея съобразно правата им.
-правото на ползване дава възможност на съсобственика да извлича полезните свойства на вещта , съобразно неговият дял и с оглед да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея.
-правото на разпореждане дава възможност на всеки съссобственик свободно да се разпорежда със своето право, съобразно дела си в общата съсобственост.
Използването на общата вещт е свързано и с разноски, затова според чл.30 ал.3 от ЗС  -Всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. Задължението е спрямо другите съсобственици. Тежест се употребява тук в смисъл на разноски:
– необходими разноски са тези без който вещта би погинала или би се увредила съществено. Всеки е длъжен да участва в тези разноски съобразно своя дял.
– полезни разноски са тези, които не са необходими за запазване целостта на вещта, а водят само до овеличаване на нейната стойност. Съсобствениците не са задължени да участват в тези разноски.