Отмяна на влязлото в сила решение по молба на трето лице

1. Отмяната по чл.233 ал.2 също е самостоятелно, извънинстанционно средство за защита срещу влезли в сила Р. Но чрез  него се защитават правата на трети лица.
2 Легитимирано е лицето:
а) което е трето, т.е. не е било страна по делото;
б) спрямо което се разпростира СПН, т.е. не може да води исков процес,
в) то е субект на спорното правоотношение – предмет на делото и като такъв е имало право на участие в делото като необходим другар.
2 Компетентен съд – ВКС.
3. Производството се урежда от същите правила като отмяната по чл. 231. Но има някои особености:
а) двете страни по делото, чието Р се атакува, са задължителни другари ( заедно са насрещна страна) в делото за отмяна, възбудено от третото лице.
б)  основание за отмяна е само неучастието на третото лице, легитимирано да участва – Р не се проверява за допустимост и правилност.
в)  ако молбата е допустима и основателна, ВС отменя 1′ и връща делото на първоинстаиционния съд за ново разгл. от самото начало, по вече с участието на третото лице.