Отмяна на влезри в сила решения то административни дела

Правната уредба – чл. 41 от ЗВАС. Там е учредено извънредно извънинстанционно производство за ревизия на влезли в сила съдебни решения спрямо административни актове. Това производство е извънинстанционно защото редовните фази за обжалване са приключили. От тук следва че . четниците губят правото си на жалба. Ето зг-щ.;, закс.ът казва че тя подава молба /тя няма зъделжително сезиращия ефект на жалбата/, следователно това произвоство може да не се развие. Това произвоство е извънредно защото институциите могата да го инициират /гражданите могат да сезират с молбите/ председателя и зам.-председател на ВАС и главен прокурор. Извънредно производство, защото основанията са различни – чл. 231, чл. 233 и чл. 232 от ГПК. Тези институции като получат молбата първо водещ процеса орган е ВАС като той действа в тричленен състав ако решението е постановено от &С и в петлчленен състав ако извънредната отмяна се иска по отношение   на   решение   постановено   от   тричленен   състав. Задължително участие на прокурор. В з.з. се проследява срокове и основаня по 231 от ГПК. При вземане решение за образуване на произвоството, страните се уведомяват в 7-дн. срок след което делото се гледа в о.с.з. като съдът има правомощията на касацинен съд – решава въпроса окончателно и само ако констатира нарушаване на процесуалните правила връща делото за ново разглеждане на друг състав. Това производство не може да се развие по отношение на съдебни решения постановени от петчленка – по отоншение на норамативни административни актове.