Отграничение от холдинга

Търговците в условия на пазарна икономика се обединяват, за да получават по-голяма печалба или за да избягват вредните последици от конкуренцията помежду си. С други думи, целта на обединяването им е икономическа. В индустриалното развитите държави през различно време са съществували разнообразни икономически групировки: картели, тръстове, концерни, консорциуми и холдинги.
Холдинг – има своя юридически смисъл, въпреки че правната уредба все още не е придобила пълно практическо приложение. Има особен данъчно-облагателен режим, който все още не е установен от данъчните служби. Правният аспект е уреден. Холдингът се състои от две части : холдингово дружество и дъщерни дружества. Техните отношения трябва да отговарят на следните формални критерии :
1. Холдинговото дружество трябва да бъде капиталово дружество (АД, ООД, КДА). За дъщерното дружество тези изисквания не са изрични, но се извличат по тълкувателен път.
2. Поне 25% от капитала на холдинговото дружество трябва да се състои от акции или дялове на дружества. Поне 25% от капитала на всяко от дъщерните дружества трябва да бъдат притежавани от холдинговото дружество. Ако тези изисквания не са изпълнени, говорим за случайно притежаване, а не за холдинг.
Следователно холдингът е обединение на ТД под формата на АД, на КДА или на ООД, което има за цел под каквато и да било форма да участва в други дружества или в тяхното управление, с или без да извършва собствена търговска дейност, като най-малко 25% от капитала му трябва да бъде внесен пряко в дъщерни дружества. Като дъщерно се квалифицира дружество, в което холдингът притежава или контролира пряко или непряко най-малко 25% от акциите или от дяловете или може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния орган / чл. 277/. Финансов холдиг е налице, когато предприятие има банка за дъщерно дружество /чл. 4, ал. 3 от ЗБ/. Само ТД могат да бъдат участници в холдинга. За учредяването, управлението, представляването и прекратяването му се прилагат разпоредбите за дружеството, във формата на което е организиран.
Предмет на дейност – допустимо е в него да се включват: а/ придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и в чуждестранни дружества; б/ придобиване, управление и продажба на облигации; в/ придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни и използване на патенти на дружества, в които холдинга участва; г/ финансиране на дружества, в които холдинга има участие. Недопустимо е: а/ да участва в дружество, което не е ЮЛ; б/ да придобива лицензни, които не са предназначени за използване в дружествата, контролирани от него; в/ да придобива недвижими имоти, които не са необходими за негово обслужване. Допуска се придобиване на акции от дружества за недвижими имоти /чл. 278/.