Отговорност – СД като ЮЛ

Отговорност – СД като ЮЛ носи отговорност за своите дългове с имуществото си. Солидарна и неограничена отговорност на съдружниците е непряка. Тя може да бъде реализирана, едва след като принудителното изпълнение срещу имуществото на дружеството не е дало положителен резултат и/или са останали непогасeни дружествени дългове. В този смисъл тя е гаранционна отговорност спрямо отговорността на СД. Но законът позволява на кредитора на СД да постигне процесуална икономия. Допустимо е по иск срещу дружеството ищецът да насочи иска си и срещу един или повече съдружници /чл. 88/. Разбира се принудителното изпълнение на съдебното решение срещу един или повече съдружници се предприема при невъзможност на удовлетворяване от имуществото на дружеството, т.е. в последователността, която законът е предвидил. Когато е налице субективно съединяване на исковете, съдружникът има правна възможност да прави срещу кредитора – ищец не само възраженията на дружеството. Законът му позволява, наред с тях, да противопостави и своите лични възражения /чл. 91/. Такива са възраженията, които принадлежат на съдружника и могат да се правят само срещу споменатия кредитор, например въз основа на облигационни отношения между тях. Солидарна и неограничена отговорност за дълговете на СД носят не само първоначалните съдружници. Такава отговорност се възлага от закона и върху встъпващия съдружник в съществуващо търговско дружество от такъв вид. Той отговаря наравно с другите съдружници за всички задължения на дружеството /чл. 92/. Общата 5 годишна погасителна давност важи за исковете срещу съдружник за задължения на дружеството. Началото на давностния срок съвпада с деня, в който прекратяването на дружеството, неговото преобразуване или напускането на съдружника е вписано в търговския регистър.