Отговорност на продавача при съдебно отстранение

Отговорността на продавача при съдебно отстранение, наричано още евикция, е уредена в чл.188-192/ЗЗД. Институтът на евикцията се отнася до възмездните и двустранни договори. Съгласно чл.188 продавачът отговаря пред купувача ако трети лица имат право на собственост или друго вещно право по отношение на продадената вещ, които могат да бъдат противопоставени на купувача. Това правило не се прилага ако при сключване на договора на купувача са му били известни тези обстоятелства.
Съгласно чл.189 когато продадената вещ принадлежи изцяло на трето лице, купувачът има право да развали договора  – чл.87/ЗЗД. В този случай продавачът е длъжен да върне платената цена, разноските по договора, както и необходимите и полезни разноски за веща. За вредите, които купувачът е претърпял, продавачът отговаря по общите правила. Продавачът дължи връщане на цялата цена и когато вещта е била обезценена или повредена, но ако купувачът е извлякъл полза от повреждането, което сам е направил, стойността се приспада от сумата, която продавачът му дължи. Във връзка с отговорността за евикция купувачът може да търси обезщетение за претърпяни вреди. В чл.189/ЗЗД е уредена пълната евикция, а последствията от нея в чл.192/ЗЗД. Чл.190/ЗЗД урежда частичната евикция. Когато само част от продадената вещ принадлежи на трето лице или е обременена, купувачът може да поиска разваляне на договора по съдебен ред заедно с обезщетение само ако може да се приеме, че той не би сключил договора ако знаеше тези обстоятелства. В противен случай купувачът може да иска намаление на цената и обезщетение за причинени вреди.
Евикция има при съдебно отстранение на купувача в случаите когато третото лице не е упражнило правата си – евентуална евикция. В тези случаи настъпват същите правни последици. В чл.191/ЗЗД е предвидено, че при съдебно отстранение, купувачът може да иска и стойността на плодовете, които е осъден да върне на третото лице. В ал.2 се съдържа правилото, че продавачът не отговаря за съдебното отстранение ако не е бил привлечен в процеса и ако докаже, че е имал основание за отхвърляне на иска. С влизане в сила на Р. за съдебно отсраняване договорът за продажба трябва да се счита за развален.
Когато купувачът е избегнал съдебно отстранение или е освободил веща от правата, които трети лица имат върху нея чрез заплащане на парична сума, продавачът може да се освободи от отговорност като заплати на купувача платената сума, лихвите върху нея и разноските. В чл.192 е предвидено, че когато купувачът по време на продажбата е знаел за правата на третите лица при съдебно отстранение той може да иска само връщане на платената цена. Това важи и когато продавачът е уговорил да не отговаря за съдебното отстранение. Съглашението, с което продавачът се освобождава от отговорност, няма действие ако той съзнателно е премълчал известни му права на трети лица.