Отговорност на дружеството и на съдружниците

Отговорност на дружеството и на съдружниците – за дълговете си КД отговаря с неговото имущество. Солидарната и неограничена отговорност на комплементарите за задълженията на дружеството означава, че кредиторът, който не е успял да удовлетвори своите вземания от принудителното изпълнение върху дружественото имущество придобива възможност да насочи изпълнението срещу имуществото на който и да е от тях. Никой комплементар не може да претендира за разделянето на дълга. Неуспешното принудително изпълнение върху дружественото имущество е предпоставка за прибягване до отговорността и на командитистите. Ограничено отговорният съдружник отговоря спрямо кредиторите на дружеството до размера на предвидената вноска. Без значение е обстоятелството, че тя не е била внесена изцяло /чл. 111/. Но ограничено отговорният съдружник отговаря неограничено за сделки извършени от него от името на дружеството преди възникването му или след това. Достатъчно е кредиторът да не е знаел, че договаря с ограничено отговорен съдружник /чл. 112/.