Отговорност на договора за преваз

Отговорности на превозвача :
–  забава – закъснение с превоза на товара;
–  погиване на товара – когато има пълно унищожаване на вещта;
–  повреждане на товара – частични повреди;
–  изгубване на товара. Закъснението е частен случай на изгубването, т.к. след известно закъснение товара се счита за загубен.
Превозвачът отговаря за всичките четири форми, освен ако не е изправен пред непреодолима сила, или пък засягането на товара не се дължи на неговите качества или неподходяща опаковка. Всякакви клаузи за намаляване отговорността на превозвача са недействителни по силата на закона. По-трудно е реализирането на отговорността. Това става чрез рекламационно производство. Срокът за рекламация се посочва в договора. Ако лицето не направи рекламация в определения срок, то губи претенциите си във връзка със загубения багаж. След като бъде направена рекламацията пътникът трябва да изчака, докато превозвачът му удовлетвори исканията. Ако превозвачът откаже, пътника може да предяви иск пред съда. Давностният срок, в рамките на който трябва да се реализират правата на превозвача е кратък – 1 година.
При превоз на пътници, когато има смърт или телесна повреда, давностният срок започва да тече 1 година от узнаването, но не по-късно от 3 години от настъпването. Погледни по нагоре.