Оспорването на наказателните постановления

Оспорването на НП се извършва в съдебна фаза, която е организирана в две инстанции – първа – РС в състав съдия при незадължително участие на прокурора, като компетентен е онзи РС, в чийто район е извършеноу нарушението, ако това не може да се установи там където е довършено, и ако това не може да се установи в чийто район е издаден актът за нарушение, а за нарушение в чужбина СРС. Жалба или процес. Процесуално легитимирани за подаване на жалба – нарушител /има правен интерес да атакува НП з цялост/ или пострадалия /правен интерес в частта за обещетението/. Жалбата се подава в 7-дн. срок, а прокуратурата в 14дн.орган чрез наказващия орган. В негова полза няма право на отзив. Предмет на делото в първата инстанция е НП* Процеса за отмяна. Делото се гледа в о.с.з, о призоваване на страните. Служебен почин. Ход на дегяотс се дава и при отсъствие на нарушителя. Спщифичио – първа инстанция действа като инстанция по същество, т.е. съдът може да потвърди, отмени изцяло или отчасти или да измени НП. Решението на РС подлежи ня ^енц^онно обжалване прел 00- (^ като се прилагат правилата на ЗВАС. Втората инстанция е ОС в състав трима съдии със задължително участие от прокурар в ОП. Касационна жалба могат да подадат нарушител пострадал или протест на прокурора. Предмет на делото е съдебното решение на РС.   &   ; Отново съдът е по правото а не по фактите. Основания по които се атакува съдебното решение – чл. 257 от НПК- нарушаване на материолния закон, нарушаване на процесуалните правила и явна несъответствие на извършеното деяние с наложеното наказание. Касатора или прокуратурата труова да посочи едно от тези основания, по което основание ще се произнесе ОС. Допускат се само нови писмени доказателства от страните. ОС решава окончателно по същество и само когато констатира нарушаване на процесуалните правила връща делото за ново решение но на друг състав.