Особеностти на недействителността при търговските сделки

Търговската сделка ще бъде недействителна когато страда от порок към момента на сключването й. Възможно е за действителността на търговската сделка да бъде необходимо разрешение или одобрение на държавен орган. Волеизявлението на държавния орган няма самостоятелен характер, а се напластява, към волеизявленията на станите, които се смятат за основни, следователно при липсата на такова волеизявление търговската сделка ще се смята за недействителна. За действителността на търговската сделка е необходима писменна или др. форма само в случаите предвидени в закон, следователно неспазването на формата в тези случаи влече недействителност на сделката. Понякога търговската  сделка се скл. При условие да бъде потвърдена от трето лице.Такава сделка поражда действие само с потвърждаването й, в противен случай тя е недействителна. За разлика от гражданската сделка тук крайната нужда и явно неизгодните условия не са предпоставки за недействителността на търговската сделка. Търговската сделка обаче трябва да е сключена м/у лица, които имат търговско качество. Не едостатъчно само едната страна по сделката да бъде търговец.