Особености на управлението на парите

Особености на управлението на парите – управлението на парите е част от управлението на оборотните активи и включва 2 операции:
– формиране на баланса на оборотните пари;
контролиране на баланса.
Балансът на оборотните пари на фирмата зависи както от сумата, предназначена за покриване на предвидимите и непредвидимите различия м/у постъпленията и плащанията, така и от ползването на краткосрочни кредити и необходими за случая компенсации за банкера на фирмата.
Техники за управление на парите – рационалното у-ние на парите във фирмата изисква използване на техники и модели за определяне на:
оптималния среден паричен баланс;
точката на превишаване на паричния запас;
точката на критично спадане на пар.запас.
Сигурността на пар.потоци е свързана с определянето на оптималното равнище на оборотните пари – равнище, при което пар.запас не изисква нито продажбата, нито покупката на ПЦК. Тук става дума за определяне на точката на критичното падане на запаса, което изисква неговото попълване и точката на превишението, което изисква съкращаването му. Подобна техника за регулиране на пар.запас оперира с 2 типа цени – цени на сделки и реални цени. Тази технология акцентира в/у оценката на разходите като изискване за формата на паричния баланс.
Третирането на пар.потоци като абсолютно сигурни рядко може да даде реална представа за състоянието на оборотните пари на фирмата. Тези модели, които залагат на абсолютната несигурност на пар.потоци – т.е.парич.постъпления и плащания са случайни. Но има модели, чиято приложимост е по-реална – те вземат предвид както предвидимите, така и непредвидимите пар.потоци. Чрез тях се въвеждат 3 пар.баланса – минимален, оптимален и максимален. Корекции на пар.запас се извършват, когато е налице min или max баланс.