Особености на прекратяване на изработката

Договорът за изработка може да се прекрати при четири хипотези: с изработване и предаване на поръчаната работата, чрез едностранно волеизявление на изправната стран за развалянето му при неизпълнение от другата; в следствие на последваща невъзможност; при смърт или неспособност на изпълнителя – чл.269. съгласно този член ако изпълнителят почине или стане неспособен договорът се прекратява, ако е бил сключен с оглед на личността. При обратната хипотеза, ако неговите наследници се съгласят да продължат изпълнението, договорът не се прекратява. При прекратяване на договора, поръчващият трябва да заплати работата и материалите съобразно уговореното. При хипотезата, че договорът за изработка се прекратява с едностранно изявление за разваляне от изправната страна до неизправния и контрахент, поръчващият може да развали договора в течение на неговото действие без всякаква вина на изпълнителя, ако има основателни причини за това стига да заплати на изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която би реализирал от работата.
Невъзможността да се извърши поръчаната работа поставя край на договора и никой не може да претендира нищо стига тя да настъпва в резултат на обстоятелства, за които никоя от страните не отговаря. Все пак ако възможността е само частична и изработената работа не е безполезна за поръчващия той трябва да я приеме и да заплати съответната част от възнаграждението. При положение, че невъзможността се дължи на проекта или на негодността на материала даден от поръчващият той ще дължи възнаграждението, ако е бил съответно предупреден от изпълнителя на работата.