Особености на използването на конвертируемите облигации

Особености на използването на конвертируемите облигации – конвертируеми са облигациите, чиято бъдеща стойност може да се превърне в определен брой обикновени акции или привилегировани. Конвертируемите облигации дават право на притежателя си да ги обмени за определен брой акции по всяко време до падежа.
Конверсионният коефициент се определя като се раздели номиналната стойност на облигацията на конверсионната цена.
Инвестициите в конвертируеми ценни книжа обикновено са защитени от раздробяване на акциите и дивидентите в допълнителни дялове.
Разликата между цената на обикновените акции и конверсионната цена се нарича пазарна премия.
Конвертируемите облигации имат две най-ниски равнища на цените:
– стойност на обикновената облигация
– конверсионна стойност.
Фактическата  цена на конвертируемата облигация винаги е по-висока
от цената на обикновената облигация и конверсионната стойност.