Оснcовни понятия, характеризиращи съвремените пазари

1.Пазарната конюктура – състояние на стоковия пазар, в-у който оказват жлияние комплекс от фактори, деистващи във взаимна връзка; 2.Пазарен обем – в-ната на реализираната продукция от конкретна пр-на структура за определен период на географски ограничен пазар; 3.Пазарен дял – изразява % съотношение м-у реализираната     Предлагането и търсенето, като елемент на П механизъм. Предлагането включва тази част от БНВП, която достига до потребителите посредством покупко-продажбата. На този фон търсенето е свързано с потребностите. С други думи търсенето представлява онази част от потребностите на домакинствата и пр-те структури, която подлежи на удовлетворяване и е обезпечена с пари.
от един пр-ел стока в пазарния обем на същия артикул(положението на всяка фирма на съотв П); 4.П потенциал – мах кол продукция, което може да бъде реализирано на конкретния пазар за определен период; 5.Насищането на П – коеф, изразяващ съотн м-у П обем и П потенциал; 6.Цележи П – свързан е със сегментирането. Сегментите към които фирмата насочва своите възможности и интереси, представляват ЦП; 7.П прозорец – онзи П елемент, който се удовлетворява с наличните на пазара стоки, но последните не удовлетворяват изцяло предпоч на купувача; 8.П ниша – обхваща онези П елементи, които осигуряват стабилността на пр-та структура и гарантиратнеината рентабилност. ПН гарантира стабилността на пр-та стр в един по-дълъг период.