Основни правила за наследяване по закон.Особени правила при наследяването на закон.

Наследниците по закон имат и допълнителни права:
– част от тях имат право на запазена част – децата, родителите, съпруга. Запазена част-тази част от имуществото на наследниците,която закона запазва за посочения кръг наследници и с която същия не може да се разпорежда чрез завещание или дарение. Ако се получи запазената част. Наследник има право да иска възстановяването по съдебен ред и предявен иск самостоятелно или делбено производство или чрез възражение;
– право на обикновена покъщнина – наследниците, които са живели заедно с наследодателя и са се грижели за него получават в наследство и обикновената покъщнина , а ако се занимават със земеделие и не са съответно възнаградени по друг начин – получават и земеделския инвентар на наследения;
Предпоставки: съвместен живот с наследодателя:
– наследника да е полагал грижи за него. Закона не изисква грижата да бъде специална. Достатъчни са обичайните грижи. Няма изискване за срок в който да са полагани грижите /практиката приема тип една година преди смъртта на наследодателя/. Ако няколко наследници са се грижили за него или получават равни дялове от покъщнината.
Право на покъщнина имат само призованите за наследяване. Като имуществено право това право е наследимо.
Обикновена покъщнина – съвкупност от движими вещи които са служели за задоволяване на ежедневни битови нужди на семейството /луксозната покъщнина се изключва/. Взема се под внимание и стойността на вещите.
Право на обикновена покъщнина може да се търси преди и по време на делбата. Ако е преди делбата – покъщнината се определя от цялата наследствена маса. Ако наследството се изчерпва само с тези вещи – стига се до делба- доброволна или съдебна,
–  права на наследниците, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството – могат да искат при делба да се пресметне това увеличение в тяхна полза ако не са били възнаградени по друг начин. Става дума за реално увеличение, което е резултат на труди средства, вложени от наследника от наследеното имущество приживе на наследодателя. То трябва да е изразено в някаква форма постройки, имоти, насаждения и др. и да е налице в момента на откриване на наследството. Това увеличение се дава свръх дела на наследниците. Дава се в натура, а ако е невъзможно в пари.
Претенцията може да се предяви преди и по време на делбата. Това право има имуществен характер и по пътя на правоприемството преминава към наследниците. Давностният срок е 5 години.