Основни направления на конверсионната политика

– конвертируемата облигация винаги има по-висока пазарна цена от конверсионната стойност или от стойността на обикновената облигация
– пазарната цена би трябвало да е по-висока от конверсионната, защото притежателя на конвертируемите облигации има право на избор да изчака
– преди падежа конвертируемите облигации никога не се заменят произволно
– когато варантите са издадени за обикновени акции, носещи дивиденти, притежателят на варанти не получава дивиденти
– варантът може да бъде упражняван преди падежа, за да не се пропусне дохода от дивидент, само ако дохода е по-голям от лихвата
– когато конверсионната стойност е по-голяма от цената на изкупуване, конверсията е за предпочитане.