Основни индикатори на пазара на ценни книжа

Всеки пазар има свое специфично съществуване. Определяща роля има съвкупността от показателя, която всеки инвеститор трябва да наблюдава и включва в своите планове. Индикаторите са важна част на инвестиционните решения. На тази основа важно значение за пазарната политика имат следните индикатори:
– обобщеният индекс на Ню-Йоркската борса
– индексът стандарт на Пауърс-500
– индексът средна линия на стойността
– индексът Доу Джонс Индъстриал
– индексът пазарна стойност на Американската фондова борса
– индексът Уилшайър 500
Индикаторите са динамични величини. Те се изменят под въздействието на различни фактори. Внимание заслужават следните 3 фактора, по които могат да се разграничават индикаторите:
– разновидности на акциите, представени в индексите
– относителните тегла на акциите
–  методи за притегляне и усредняване на акциите
Относителните тегла определят величината на участието на ценни книжа на фирмата в индекса. Акциите на даден инвеститор трябва да бъдат комбинирани, за да се конструира индекса. В този индекс всяка акция трябва да има свое относително тегло.
Съществуват 3 начина за определяне на теглата:
– претегляне на базата на пазарната стойност на фирмите
– претегляне на базата на цената на акциите
– еднакво претегляне на дела на всяка фирма, независимо от броя и стойността на акциите
Методите за претегляне на акциите, участващи в индексите играят съществена роля при формирането на стратегията на инвеститорите.
Индикаторът конструиран чрез претегляне на пазарната стойност има водещо значение – той се изчислява като се раздели общата стойност на всички акции, използвани при съставянето на индекса и общата пазарна стойност на тези акции през базисния период.
Индексът конструиран чрез претегляне на цените отразява промените в средното равнище на акциите включени в него и взема в предвид т.нар. разделяне на акциите.
Средноаритметичният индикатор се използва тогава, когато се приема, че във всяка акция влизаща в индекса ще се инвестира еднаква парична сума.
Средноаритметичният индикатор се позовава на изчисленията използвани при средноаритметичния индикатор.
Индикаторите на пазара на ценни книжа отразяват състоянието на търсенето и предлагането на акциите на водещите фирми.