Основни измерения на пазара на опциите

Опцията е важен елемент на инвестиционната политика на всеки икономически агент.Тя може да се квалифицира като, контракт, който позволява на неговия притежател да купува или пък да продаде даден финансов или реален актив по цена на предварителна определена дата. Контрактите или договорите, които са в основата на акциите позволяват на инвеститорите да сключват сделки далеч преди предварително фиксираните в тях срокове за доставка на базовите активи.
– на съвременните пазари опционните контракти са напълно унифицирани
– опциите от дадена група формират един и същ клас опции, за всеки клас опции се определят четири дати на плащане годишно
– при всяко откриване на сериите за даден нов падеж се предполагат по три цени на упражняване, една близка до номинала на акцията, а другите две по ниска и съответно по-висока цена
– опциите се договарят по т.нар. американски тип, което означава че могат да бъдат упражнявани по всяко време преди техния падеж
Контрактите са взаимозаменяеми, което е основа за функционирането на паричния пазар на опции