Основни грешки, допускани при разработването на бизнес плана

Грешки, които могат да се допуснат при разработването на бизнес плана са следните:

$ планът е прекалено дълъг, прекалено технически ориентиран или прекалено подробен;

$ финансовети данни не кореспондират с останалата част на плана;

$ печатни или логически грешки в документите;

$ мисията или стратегиите са насочени към настоящето, а не към бъдещето;

$ не са идентифицирани и отчетени критичните фактори за успеха;

$ недостатъчно финансиранеили погрешен избор на източници за финансиране;

$ грешен подбор на хората, привлечени за работа във фирмата;

$ недостатъчно прилагане на информационно-контролна система;

$ недостатъчно използване на диаграми, графики и схеми;

$ неадекватно използване на външни консултанти;

$ надценяване на проектните продажби и/или подценяване на проестните разходи за дейността;

$ недооценяване на необходимото време за навлизане на нови продукти на пазара.