Основни варианти на монетаризма

  1. 1. Глобален монетаризъм – Р. Мъндел, А. Лафер, Хари Джонсън, Роналд Маккинън

Р. Мъндел и А. Лафер посочват системата на фиксираните паритети като необходимо условие за реализиране на глобалното парично регулиране. В нея инфлацията ще продължава да расте, само ако паричната маса на всички ЦБ нараства по-бързо от съвкупната маса на производствените ресурси. Освен това системата на фиксираните паритети ще създаде условия за автоматично изравняване на платежните баланси на отделните страни.

Желанието е монетариските принципи да бъдат приложени в световен мащаб, но в системата на фиксирани монетни паритети. Това е постановка, която коренно се различава от валутните аргументи за М. Фридмън.

  1. 2. Фридмънски и бюджетен монетаризъм

Фридмънски -Смятат, че ролята на финансите в управлението на икономиката да бъде скромна и да се свежда до изпълнението на спомагателни функции при движението на основния фактор – парите.

Бюджетен –Смятат, че монетариското въздействие може да се осъществява чрез парите, но въвеждането им в икономиката трябва да става само чрез финансите.

  1. 3. Монетаризъм на новата класическа школа

Те разработват идеята за рационалните очаквания. Рационалните очаквания са метод на изследване, основаващ се на точното предвиждане на резултатите от държавната икономическа политика и съобразяване поведението на икономическите агенти с тях.

Младите монетаристи си поставят следните главни задачи:

–         доказване на неефективността на традиционната кейнсианска доктрина;

–         връщане на класическата постановка за автономното равновесие на пазарите и доразвиване на монетаризма;

–         подчертаване на водеща роля на частния сектор в икономическото развитие.

  1. 4. Монетаризмът на австрийската парична школа.

Традиционната тема на австрийците и днес е темата за икономическа свобода, която трябва да бъде обезпечена в едно общество на правото и морала. Обществото, в което основна фигура е индивидът, който трябва свободно да може да направлява своите интереси в зависимост от полезността и изгодата.