Основните задачи на учредителното събрание

Основните задачи на учредителното събрание са: а/ взема решение за учредяване на дружеството; б/ приема устава; в/ установява размера на разноските по учредяването; г/ избира надзорен съвет, съответно съвет на директорите. Изисква се единодушие за вземането на решение за учредяването на дружеството и за приемането на устава. Съставя се протокол. Когато АД се учредява от едно лице, се съставя в писмена форма учредителен акт. С него се утвърждава и се назначава първият надзорен съвет или съвет на директорите /чл. 163/.
Законът определя минималното съдържание на устава, а именно: а/ фирмата, седалището и адресът на управление на дружеството; б/ предметът на дейност и срокът, ако има такъв; в/ размерът на капитала, видът и броят на акциите, правата за отделните класове акции, особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, както и номиналната стойност на отделната акция; г/ органите на дружеството, техният мандат и броят на членовете им; д/ видът и стойността на непаричните вноски, ако има такива, лицата, които ги извършват, броят и номиналната стойност на акциите, които ще им бъдат дадени; е/ преимуществата, които посочените учредители запазват за себе си поименно, ако такива се предвиждат; ж/ условията и редът за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова; з/ начинът на разпределяне на печалбата; и/ начинът на свикване на общото събрание; к/ други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството /чл. 165/. Фирмата на АД включва АД или ЕАД в означението си. Наименованието, което включва АД се избира свобоакционерите . Не се изисква фирмата на АД да съдържа името на един от акционерите.