Основните активи на ЕСЦБ

Основните активи на ЕСЦБ се групират в 2 основни класа:

-Клас едно съдържа пазарни дългови инструменти, отгова­рящи на критериите на еврозоната, определени от ЕЦБ;

-Клас две съдържа допълнителни активи (пазарни и непазарни), които се използват на националните финансови пазари и банкови системи и отговарят на критериите, оп­ределени от националните централни банки и минимал­ните изисквания на ЕЦБ.

Критерии Клас едно Клас две
Тип иа активите •Дългови сертификати на ЕЦБ

•Други пазарни дългови инструмекти (с изключение на „хибридните“ инструменти)

•Пазарни дългови инструменти

•Непазарни дългови инструменти

•Акции, търгувани на финансовите пазари

Процедура на разплащане •Инструментите трябва да бъдат централно депозирани и счетоводно отчитани в националната централна банка или институция, отговаряща на минималните стандарти на ЕСБ •Активите трябва да бъдат лесно достъпни за национал­ната централна банка, която ги включва в своята листа от активи клас две
Емитет •ЕСЦБ

•Публичен сектор

•Частен сектор

•Международни и наднационални институции

•Публичен сектор

•Частен сектор

Кредитен стандарт •Емитентьт (гарантът) трябва да бъде оценен финансово от ЕЦБ •Емитентът/ заемателят (гарантът) трябва да бъде оце­нен финансово от националната централна банка, която включва активите в своята листа от активи клас две
Място на установяване на емитента (гаранта) •ЕИП •Еврозоната
Място на активите •Еврозоната •Еврозоната
Валута •Евро •Евро
Трансгранично използване •Да •Да