Основи на праничното лечение

Жизнената сила, праната, е факторът, върху който е изградена цялата физическа дейност на тялото. Тя е, която движи кръвта, оживява клетките. Тя е т. нар. „нервна сила“, която се задвижва от волята, когато искаме даден мускул да извърши работа и пр. Как се е появила, какви са същността и произходът й, не е тема на нашата книга. За да разберем това, трябва да познаваме същността и произхода на Вселената . . . Но праната съществува, на разположение е на всеки, който поиска да я използва, в т. ч. и за лечение.

Освен споменатите по-горе източници на прана — въздухът, водата и храната, човек черпи, съзнателно или несъзнателно, директно по умствен път жизнена сила от неизчерпаемите запаси на божествения ум.

Праната е складирана в мозъка и в големите нерв­ни центрове на тялото. Оттам се разпределя по необ­ходимите места посредством нервните проводници, нерв­ната система. Всеки нерв всеки момент е зареден с прана, която след изчерпване се попълва от „складо­вете“ на тялото. Същото важи и за отделните клетки на организма независимо от работата, която извърш­ват.

Здравият, силен организъм разполага по всяко вре­ме с достатъчно количество прана, която се движи, храни го и го поддържа. Тя обгражда тялото като об­вивка, наречена аура.

Човек с изчерпана, намалена прана е със слаба жизненост и лошо здраве. Той може да възстанови нор­малното си състояние, като опресни запасите от пра­на, „за което има техники и упражнения, а може и да бъде „зареден“ от друго лице.

Ние твърдим, че жизнената сила не е никакъв маг­нетизъм. Праната е съвсем различна от всичко друго и може да се сравнява единствено със себе си. Всички имат повече или по-малко прана и всеки е в състояние да я увеличи и да я предава другиму. Всички са по­тенциални лечители, с вяра и практика дарбата се раз­вива