Освободен е директорът на Изпълнителна агенция по сортоизпитване

По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов, е освободен изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) Невена Иванова. При проверка на Инспектората при Министерството на земеделието и храните са открити нарушения в ръководената от нея служба. Докладът на Инспектората препоръчва да бъде потърсена дисциплинарна отговорност както от Невена Иванова, така и от Тодор Гъдев, главен секретар на ИАСАС и Весела Соколова – Багдади, директор на дирекция „Административно и финансово обслужване“.

Съгласно заповеди на изпълнителния директор на ИАСАС Невена Иванова на служители  са изплатени бюджетни средства за положен извънреден труд, който към момента на плащането не е бил извършен. Средствата са изплатени на служителите на 27.11.2009 г., което е преди да бъде положен извънредния труд. С един и същ номер и дата са издадени 2 бр. заповеди на изпълнителния директор с различно съдържание относно размера на допълнителното възнаграждение. В резултат на това на служителите е изплатено трудово възнаграждение за положен извънреден труд за месец ноември 2009 г. увеличено със 150% вместо по първоначалната заповед – 100%.

По издадените заповеди на Невена Иванова са начислени и изплатени суми на служители от агенцията за положен извънреден труд общо в размер на 30 292,37 лв.

„За установените при проверката нарушения ще бъдат сезирани прокуратурата и икономическа полиция за търсене на наказателна отговорност”, заяви министър Мирослав Найденов.