Орган на изпълнителната власт

Орган на изпълнителната власт наричаме едноличните или колегиални звена от системата на апарата, които притежават държавновласткически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната.
Юридическата характеристика на органите на изпълнителната власт има в основата си понятието държавна власт. Органите на изпълнителната власт са вид държавни органи и като такива имат сходни черти с останалите такива. Следва обаче да се държи сметка, че осъществявайки изпълнителната дейност на държавата, те осъществяват подзаконова дейност и действията им се извършват винаги въз основа и в изпълнение на закона, а издаваните нормативни актове ще бъдат винаги вторични, подзаконови.
Органите на изпълнителната власт осъществяват държавна власт. Изводът налага чл. 1, ал. 2 от Конституцията, според който държавната власт се осъществява от народа „и чрез органите, предвидени в тази Конституция“. Според принципа на разделение на властите, установен в чл. 8 от Конституцията „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна“. Но тя е обща, тя е единна по отношение на елемента „държавна власт“. Той присъства и при законодателната, и при изпълнителната, и при съдебната власт.
Органите на изпълнителната власт, осъществявайки функциите на държавата, прилагат средства и способи, неприсъщи на други организации, а характерни именно за органите на изпълнителната власт. Тези средства и способи произтичат от държавната власт. Отнасят се до упражняването на държавновластнически правомощия. На юридически език това означава възможност за издаване на властнически актове, чрез които едностранно се създават правила за поведение или конкретни  правоотношения    и    освен   това    възможност   за използване на държавната принуда в случай на необходимост за тяхното изпълнение.
Упражняването на властнически правомощия е основно правило за всички органи на изпълнителната власт, но тези правомощия не се проявяват по еднакъв начин. Те се проявяват различно, в зависимист от държавната дейност, която развива органът на изпълнителната власт. Органите на изпълнителната власт, както и всички държавни органи, могат да упражняват властническите си правомощия само в установени предели. Тези предели опроделят компетентността на съответния орган. Компетентността съчетава възможността за даден орган да действа и в същото време и задължението да стори това. Компетентността не е проява на субективно право, а на мястото на органа на изпълнителната власт в апарата на държавата с оглед осъществяване задачите и функциите на държавната власт.
Органите на изпълнителната власт се образуват по реда на закона, казано принципно, който определя и тяхната структура, дали те ще са еднолични или колегиални.
Органите на изпълнителната власт биват:
в зависимост от това, от коя власт са създадени:
от законодателната власт – това са предвидените в конституцията – МС, министри;
от изпълнителната валст – областни управители, директори на изпълнителни агенции;
В зависимост от начина на конституиране:
Органи създадени по системата на непряка изборност-министри;
Пряка изборност – кмета на община и кметство назначение;
В зависимост от структурата си:
Еднолични;
Колективни;
В зависимост от начина на управление:
Единоначалие-министъра;
Колективно начало – държавни комисии
В зависимост от териториалния обсег на тяхната компетентност:
Централни – от МС до областен управител;
Местни;
Според финансиране – бюджетна, смесена;