Органи на кооперацията.Управителен съвет

Управителен съвет – ОС избира членовете на УС измежду членовете на К. Мандатът им е тригодишен. Допустимо е преизбиране най-много на 2/3 от членовете на предходния УС. Недопустимо е да бъдат избрани за председатели и  за членове на УС лица, които между другото: а/ са били освободени от състава на УС поради системно неизпълнение на функциите си; б/ са в производство за обявяване в несъстоятелност или са невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници ЕТ или съдружници в СД; в/ са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани. Членовете на УС дават гаранция за своето управление. Размерът й се определя от ОС – не може да бъда по-малък от едномесечното им брутно възнаграждение. Членовете на УС отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на К /чл. 24 от ЗК/. Функциите на УС са да изпълнява решенията на ОС и да направлява дейността на К. Със закона или с устава могат да бъдат възложени и други функции. УС се отчита пред ОС за своята дейност /чл. 21 от ЗК/. Председателят на К свиква заседание на УС най-малко веднъж в месеца. Негово задължение  да го свиква в 7 дн срок и по искане на 1/3 от членовете му и на КС. Ако той не го стори, КС свиква УС. Заседанията на УС са законни, когато присъстват най-малко 2/3 от членовете му. Решенията се вземат с явно гласуване и с обикновено мнозинство на гласовете. Разпоредбата е диспозитивна. Членът на УС, който не е съгласен с решенията, вписва особеното си мнение в протокола /чл. 22 и 23 от ЗК/.