Органи на кооперацията.Общо събрание

Органи на кооперацията – те образуват система. Между тях са разпределени правомощията по управлението и представляването на К. Органите на К действат от нейно име за нейна сметка. Те разполагат със способността чрез волеизявленията си да ангажират К като ЮЛ. Сделките, които органите на К сключват, пораждат права и задължения за нея.
Общо събрание – върховен орган на К е ОС. То се състои от всички нейни членове. Ако съставът му обхваща повече от 200 члена, ОС може да се замести със събрание на пълномощници. Те се избират по норма за представителство, която се определя в устава. Недопустимо е техният брой да бъде по-малък от седемдесет. Събранието на пълномощниците има всички права на ОС. Пълномощниците упражняват своя мандат до деня на избирането на пълномощници за следващото редовно събрание на К.
ОС изпълнява следните функции: а/ приема, изменя и допълва устава; б/ определя броя на членовете на УС и КС, избира ги и ги освобождава с тайно гласуване; в/ избира и освобождава председателя на К; г/ избира пълномощници за ОС на кооперативния съюз, в който членува К; д/ определя дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие; е/ дава съгласие за сключване на договор с прокуристи; ж/ одобрява отчета на УС за годишната дейност, годишния счетоводен отчет на К и разпределението на печалбата и други подобни. Изброяването на функциите не е изчерпателно. Допустимо е ОС да обсъжда и да взема решения по всички въпроси, свързани с К и с нейната дейност. Без значение е, че законът или уставът изрично не предвижда това /чл. 15 от ЗК/. УС свиква ОС. Писмената покана се разгласява по ред, определен в устава. Разгласяването се извършва най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. Изисква се поканата да съдържа въпросите, които ще бъдат разгледани, както и деня, часа и мястото, където ще се проведе събранието. УС е длъжен да осигурява достъп на всички членове на ОС до подлежащите на обсъждане материали. ОС се свиква редовно 1 път в годината, до края на месец април. На него се отчита дейността на К за предходната година. Допустимо е и извънредно свикване на ОС. Това става по решение на УС, по искане на КС, на 1/3 от членовете на К или от пълномощниците, на председателя на К или на УС на териториалния или на националния кооперативен съюз, в който членува К, отправено до УС в 14 дн срок от постъпването на искането. Задължение на УС да свика ОС по въпроси от неговата изключителна компетентност в срок от 14 дни след постъпването на искането. Когато УС не го свика, то се свиква от КС, от 1/3 от членовете на К, от председателя на К или от УС на териториалния или на националния кооперативен съюз, в който членува К. Допустимо е в ОС да участват представители на кооперативни съюзи с право на съвещателен глас /чл. 16 ЗК/. На кооперативната практика са познати обикновен и квалифициран кворум. За законността на ОС е достатъчно да присъстват повече от половината членове. В такъв случай то може да взема решения. Но когато в дневния ред са вписани въпроси за изменение или допълнение на устава, за преустройство или за ликвидация на К, ОС е законно ако присъстват повече от 2/3 от членовете. Възприет е спадащ кворум. Когато не се явят необходимият брой членове, събранието се провежда 1 час по-късно независимо от броя на присъстващите членове /чл. 17 ЗК/. Всеки член на К има право на 1 глас. Не се изисква той лично да го упражнява. Допустимо е в устава на К да се предвиди един член на К да представлява до трима членове на К в ОС въз основа на писмено пълномощно /чл. 19 ЗК/. ОС взема решения с обикновено мнозинство. По съществени за К въпроси, посочени в закона и/или устава, се изисква квалифицирано мнозинство. Гласуването в ОС е явно. Тайно гласуване се предвижда от закона по въпроса за определяне броя на членовете на УС и на КС, както и за избирането и за освобождаването им /чл. 15, ал. 4, т 1 ЗК/. Такова гласуване може да се проведе и по решение на ОС /чл. 18 ЗК/.