Организация на кредитния процес

Организирането  на кредитния  процес се основават на принципите за рентабилност, ликвидност и сигурност. Кредитния процес включва:

–         приемане  документите от клиента;

–         анализ на “кредитоспособността”;

–         вземане на решение по искания кредит;

–         договор за кредит;

–         предоставяне на средства по разрешения заем;

–         контрол и периодичен анализ;

–         събиране (погасяване) на кредита.

Процедурата по отпускане на кредит се предприема при изразено желание от страна на клиента. В попълнената молба клиента посочва: размер и цел на заема, начин на ползване и издължаване, вид на обезпечението и др. При инвестиционните кредити се изисква и представяне на бизнес план.