Организация на дейността.Производство

Какво съдържа разделът?

В този раздел предприемачът трябва да опише организацията на производството на новия продукт. Необходимо е да бъдат посочени конкретните машини, съоръжения и технология, източниците на тяхното придобиване, квалификацията на работниците и суровините. Посочването на мес­торазположението на производството е необходимо за обосновка на транспортните разходи и комуникациите на новата дейност.

Каква е структурата на раздела?

Въпреки широкото и разнопосочно разбиране на производствената дейност, структурата на раздела може да бъде представена като:

– пространствено разположение на производството:

-оборудване:

възраст на наличната техника;

състояние;

–  технология на производство:

възможности за развитие;

възможности за приспособяване;

–  инструментално стопанство:

възраст (степен на износване);

приспособяемост;

клас на точност.

-производствен персонал:

квалификация;

ключови фигури (майстори) в производството на новия продукт;

система на заплащане;

–  система за контрол върху производството;

–  източници на суровини:

надеждност на източника;

алтернативни източници.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Резултатите от проучванията на предприемача се представят под форма­та на таблици, описания и оценки. В повечето случаи те са обобщени резул­тати от проучвания на експерти и специалисти както от фирмата, така и от външни лица.

Обем?

Допустимият обем за представяне резултатите от проучванията на този раздел е до 1 – 2 стандартни страници А4.

Стил и изразни средства?

Описанието на системата на производството трябва да бъде пределно ясно и разбираемо. Следователно то дава само конкретна информация, предвид ограничения обем, с който разполага предприемача.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

Чрез своето проучване новият предприемач трябва да даде отговор на следните въпроси:

–  каква форма на териториално разположение на производството е изб­рал предприемачът?

–  какво оборудване е необходимо и какво е състоянието на наличното (достъпното);

–  каква технология на производство се използва или ще бъде използва­на?

–  какво е състоянието на инструменталното стопанство:

възраст (степен на износване);

приспособяемост;

клас на точност.

–          с какви работници ще бъде създадено производството;

основни фигури;

система на заплащане;

–  кой и по какъв начин ще упражнява контрол върху производството?

–  какви са основните източници на суровини?

надеждност на източника;

алтернативни източници;

осигуреност с договори.

Типични грешки, допускани в изложението

В процеса на създаване на този раздел често се допускат някои типични грешки:

Първата от тях се състои в желанието на предприемача да притежава всички необходими производствени мощности за производството на един продукт. Причината за това обикновено е страхът от зависимостта от дру­гите подпроизводители. Икономическата изгода от та­кова производствено поведение е несравнима и винаги е в полза за предприемача.

Втората грешка се отнася до недооценяване на готовността на дадени машини за непосредствено производство, т.е. липсва експертна оценка. Това води в повечето случаи до непредвидени разходи и загуба на време.

Третата грешка се допуска, когато се закупуват евтини машини, но със скъпа поддръжка или без наличието на сервиз.

Четвъртата грешка предприемачът прави, когато не намира достатъчно квалифицирани работници, а разчита на случайни, временни. Естествено е това да се отразява върху качеството на произвеждания продукт.

Петата грешка се състои в такова поведение на предприемача, при кое­то се разчита само на един източник на суровини. Когато по различни при­чини източникът не може да извършва доставките си, в повечето случаи за предприемача е късно да търси негови заместители.

Какви документи се създават?

В подготвителната работа по разработването на раздела за производството е желателно създаването на следните първични документи:

Работен  лист № 16 – Машини и оборудване

Примерна структура

Възраст на наличната техника.

Състояние.

Готовност за непосредствена работа.

Организация за сменна работа на машините.

Организация на поддръжката на машините.

Организация за снабдяване с резервни части.

Работен  лист №  17 – Технология на производство

Примерна структура

Източник на придобиване на технологията.

Възможности за развитие на технологията.

Възможности за приспособяване на технологията.

Инструментално стопанство:

-възраст(степеннаизносване);
-приспособяемост;

-време на износване;

-цена на придобиване;

-класнаточност.
Заместители на инструментите.

Работен  лист № 18 – Производствен персонал

Примерна структура

Необходими работници.

Заплащане и компенсации.

Придобиване на втора и трета професии.

Съвместяване на длъжности, работни места и операции.

Работен  лист № 19 – Контрол върху производството

Примерна структура

Система на оперативен контрол върху производството.

Система на контрол върху запасите и изразходването им.

Прилагане на система 9000.

Система за стимулиране качеството на продукта.

Връзка със системата за рекламации и оплаквания от клиенти.

Работен  лист № 20 – Източници на суровини

При мерна структура.

Източници на суровини:

–  надеждност на доставчиците на суровини;

–  алтернативни доставчици на суровини;

–  заместители на суровини;

–  допълнителна обработка на суровините.