Опциите като елемент на управлението на ценни книжа

Ефективност на инвестициите в ценни книжа може да се постигне тогава, когато дадена фирма или икономически агент формира, диверсифицира и управлява добре със своя портфейл с финансови активи. Опциите са идеалният инструмент както за спекулативна стратегия така и за операциите по гарантирането на сделките с финансови активи. Спекулацията по принцип се свързва с нарушаване на общоприети норми и закони. При опциите тя е насочена към внимателно наблюдение на пазарите на ценни книжа и реализирането на допълнителни доходи на базата на разлики в курсовете.
– обикновено спекулативните стратегии се състоят от покупка или от продажба на кол-опции или пут-опции непокрити с позиции от базата с ценни книжа.
* стратегия на отклонението – комбиниране на покупка и продажба на две опции с  еднаква природа, но имаща различна цена на упражняване
* стратегия „борсово наддаване“ – комбинация при която се обединяват опцията за покупка и опцията за продажба с еднаква цена на упражняване и с еднакъв срок.
Опциите може да се използват за защита на ценни книжа:
– фирма може да се защити селективно срещу евентуално падане на курса на дадена акция, като купи опция за продажба на тази ценна книга.
– опциите може да покрият глобално портфейла от ценни книжа – чрез покупка на опции за продажба на базата на борсов индекс.
Борсовите сделки носят името „арбитражи“. Същността на арбитражите се изразява в закупуването на подценени опции и продаване на опциите които са надценени.