Оптимизиране на капиталовата структура

Фр.Модилиани и М.Милър първи разработват съвременна теория на капиталовата структура съответстваща на глобалната цел, която следват.Тя се изразява чрез т.нар.целеви коефициент на дълга.Когато става дума за политиката на капиталовата структура, вземането на решение се проявява на пълен анализ на бизнес риска.Този анализ започва с изследване на характеристиките на входящи и изходящи фирмени пазари.Анализът на бизнес риска от теоретична гледна точка осигурява субективно възможно разпределение на чистия доход на фирмата.Колкото по-висок е бизнес риска , толкова по-ниска е пропорцията на дълга.Освен анализ на бизнес риска се изисква и анализ на финансовия риск, който може да бъде определен с анализ на финансовия лост.Този анализ определя финансовата точка на безразличие и коефициент на финансовия лост при намаляване нивото на печалба преди данъка и лихвите.