Определяне на ефективността на пазара

Определяне на ефективността на пазара – за ефективен се приема пазарът, на който цените по всяко време реално отразяват величината на информацията за стойността на ценните книжа. Различават се 3 форми на пазарна ефективност:
– слаба – цената на ценните книжа отразява информацията както за търгуваните количества така и ценовата й история.
– пулсивна – цената отразява цялата публикувана налична информация за ценните книжа, а така също и търгуваните количества.
– силна – цената отразява цялата информация, независимо дали тя е достъпна за всеки икономически агент.
Съществуват стратегии, които успяват да се наложат на фондовия пазар. Те се нар.пазарни аномалии и включват:
– загадката на линията на стойността – теза според, която инвестиционната линия на стойността подрежда ценните книжа като използва скала от 1 до 5 като с 1-ца се означават най предпочитаните.
– ефектът на малката фирма – концепция, която показва, че портфейлите на малките фирми носят по-високо равнище на възвращаемост след съобразяване с риска.
– ефектът на ниският коефициент Цена / Печалба и други.