Определяне на данъчната основа

I. При доходи от трудови правоотношения.

Облагаемият доход от трудови правоотношения включва всички награди в пари или натура от работодателя или за сметка на работодателя, получени от данъчно задължените лица за календарния месец

Не подлежат на облагане:

  1. Стойността на безплатната предпазна храна, противоотрови и лични предпазни средства.
  2. Стойността на специалното работно облекло, безплатното работно и униформено облекло.
  3. Командировъчните пари.
  4. Стойността на картите за пътуване от местоживеенето до местоработата, осигурени безплатно от работодателя.
  5. Социалните разходи за сметка на работодателя.

Данъчната основа се определя като облагаемия доход за календарния месец се намалява с вноските за социалните, здравните, пенсионните и другите осигуровки, които работникът е длъжен да прави за своя сметка.

Данъчната основа за данъчната година е сбор от месечните данъчни основи.