Описание на фирмата или отрасъла

Какво съдържа разделът?

Информацията, която се вмества в този раздел, е определена от съдебно­то решение за регистрация на фирмата (дейността). По този причина излага­ната тук информация представлява пълно припокриване с данните от посо­ченото решение. Допълнителната информация, която е необходимо да бъде отразена в този раздел, се отнася до: регистрацията в данъчните органи, регистрацията в статистическия институт, регистрацията за социално осигуря­ване, регистрацията за външнотърговска дейност, историята на фирмата (дейността) и други данни.

Обобщеното съдържание на раздела има следния примерен вид:

–  идентификационни данни за регистрацията на дейността;

–  наименование на фирмата (дейността);

–  предмет на дейност на фирмата;

–  представителство;

–  регистрационен номер в Единния класификатор на фирмите в България;

–  регистрационен номер в Министерството на финансите;

–  регистрационен номер в Националния статистически институт;

–  регистрационен номер в Търговско-индустриалната камара и други.

Когато фирмата (дейността) не е новосъздадена, е необходимо да бъде извършено описание на историята на фирмата (дейността). То включва следните примерни данни:

–  причина за започване на бизнеса;

–  как е създадена фирмата, кои са основателите;

–  кои са основните проблеми, преодолявани в развитието на фирмата;

–  какви постижения и какви неуспехи е имала фирмата в своето развитие;

–  кои са силните и слабите страни на фирмата и други.

В някои случаи (в зависимост от конкретните изисквания на съответна­та финансова институция) тук е възможно да бъде разгледано и състоянието на съответния отрасъл, в който функционира фирмата. Това се извършва чрез кратка оценка на структурата и конюнктурата в отрасъла, включваща: основни производители, равнище на конкуренция, общ обем на производст­во (на съответния продукт) и други показатели.

Каква е структурата на раздела?

Структурата на този раздел се определя от посочените по-горе три ос­новни въпроса: първият е свързан с данните за регистрацията на фирмата (дейността), а вторият – с нейното развитие, т.е. с нейната история (при ус­ловие, че фирмата не е нова) и третият – със състоянието на отрасъла.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Изложението и на двата въпроса е във формата на текст.

Обем?

Информацията, отнасяща се до описанието на фирмата и нейната исто­рия, е препоръчително да бъде до 15-20 реда.

Стил и изразни средства?

Информацията, описваща фирмата и нейната история, трябва бъде освободена от всякакви излишни литературни атрибути като прилагателни, повторения или други утежняващи текста. Изреченията започват с функционален глагол или дори без него.

Пример: Регистрация, Удостоверение N 514/12.07.1989 г.

Втора регистрация, Удостоверение N 1234/11.12.1994 г.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

В този раздел читателят (финансовият експерт) трябва да намери отго­вор на следните въпроси:

–  има ли достатъчен опит предприемачът в организацията и управлени­ето на дейността;

–  има ли достатъчен опит предприемачът в създаването и реализацията на нови продукти;

–  какви проблеми са съпътствали развитието на фирмата и по какъв на­чин са били те решавани от предприемача;

– в каква среда (състояние на отрасъла) ще се развива новата дейност.

Много голяма част предприемачите умишлено избягват да оставят „следи“ в бизнеса. Това те правят, като не водят счетоводство, не плащат данъци, не издават фактури и всички дребни хитрости на т.нар. бизнесмени. Всички те обаче остават неприятно изненадани, когато открият, че нито една банка не отпуска кредит (включително и търговски), ако не получи (притежава) съответната информация относно данъчната, счетоводната, кредитната и пр. история на фирмата (дейността). И едва тогава те осъзнават, че кредитна, данъчна и пр. история на фирмата не се гради чрез укриване на дейността.

По този причина една от задачите на новия предприемач е внимателно да създава и грижливо да опазва историята на своята фирма.

Типични грешки, допускани в изложението

При разработването на този раздел са възможни следните грешки:

прикриват се данни, действия и последствия от тях, които са имали негативни последствия за фирмата (дейността);

липсва оценка на конюнктурата в отрасъла;

приложените данни относно регистрация и идентификацията на фирма­та са непълни и неточни.

Какви документи се създават?

При създаването на този раздел е необходимо да се създадат два спомагателни документа: Работен лист №2 и Работен лист №3. Тук е мястото, където се нанасят спомагателни въпроси, исторически данни за фирмата, коментари, мнения на други лица, чужди решения на същия въпрос, оценки на експерти, оценки от пресата и пр.

В преобладаващ брой от случаите те имат следното съдържание и структура:

Работен лист № 2 – История на фирмата (дейността)

Примерно съдържание

Основатели на фирмата.

Причина за започване на бизнеса, дата и място на основаване, инициатор.

Форма на организация на фирмата (дейността).

Развитие (ако се е променяла формата), причини, последици.

Първият продукт (услуга), първата сделка, първата печалба, първата загу­ба и други.

Работен лист № 3 – Оценка на отрасъла

Примерно съдържание

Отрасъл;

Състояние на отрасъла:

Общ обем на годишното производство (потребление);

Основни производители (потребители);

Рентабилност на отрасъла;

Средна норма на печалба в отрасъла;

Технологично равнище;

Състояние на дистрибуторските канали;

Перспективи за развитие на отрасъла и други.