Около 1000 биопроизводители получиха субсидиите си по директните плащания за 2009 г.

Над 17.2 млн. лв. директни плащания вече са изплатени и на производителите, които се занимават с отглеждането на биологична продукция. От 1400 биопрозводители, които чакаха средствата си по Системата за единно плащане на площ (СЕПП) за 2009 г., средства вече са изплатени на 1000 кандидати. Останалите 400 биопроизводители ще бъдат санкционирани поради разминавания в декларираните площи и заложеното в Агроекологичния план, като в момента експертите на ДФЗ – РА изчисляват точният процент глоби, които ще им бъдат начислени.

От 15 март започва и изплащането по 1143 проекта по мярка 214 „Агроекологични плащания” (АЕП) от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2007 – 2013. За целта в Държавен вестник трябва да бъдат обнародвани промените в Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 от ПРСР 2007-2013, с които се въвежда по облекчен режим за санкциониране на кандидатите.