Одобрен е Оперативният план за действие за въздуха над Стара Загора

Одобрен е Оперативният план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух над Стара Загора, изготвен по инициатива на министър Нона Караджова по време на посещението й в града през януари, което имаше за цел да се обсъдят причините за замърсяването и възможните мерки то да бъде преустановено. В рамките на това посещение министър Караджова изведе въпроса за качеството на атмосферния въздух като приоритетен за областта и предложи състава на работната група за изготвянето на плана с участието на експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, Тракийския университет, община Стара Загора, областна администрация, изпитателния артилерийски полигон „Змейово”, Гражданска защита и сдружение „Гражданско обединение” – Стара Загора.
Планът е подчинен на нормативните изисквания за предотвратяване и ограничаване на здравния риск за населението при превишаване на установените алармени прагове на серен и азотен диоксид във въздуха над града. В него са обяснени подробно всички мерки, които трябва да се предприемат на различни управленски нива, както и координацията между тях. Целта е да се опази здравето на хората, като се ограничи продължителността на възникналата ситуация чрез своевременна прогноза и контрол.
Оперативният план предвижда общо 30 мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Заложено е до края на май т.г. да бъде създаден прогностичен модел за предвиждане на инверсионни процеси и други неблагоприятни метеорологични условия, който се изготвя от екип на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН с подкрепата на МОСВ. Предвидено е също до края на май да се възобнови сателитният мониторинг за Стара Загора и региона.
Отговорност на РИОСВ и общинската администрация е да осъществяват цялостен контрол на всички обекти и дейности, които са източници на емисии в атмосферния въздух. Оптимизиране на транспортната схема, нови пешеходни зони, разработване и реализиране на лесоустройствени планове и дейности в града са също част от набелязаните мерки, както и почистване на пътните артерии и повишаване на екологичната култура на населението.
Оперативният план за действие е предоставен на областната управа, която заедно с общинската администрация е отговорна за изпълнението му. Планът е публикуван на сайта на Областна администрация – Стара Загора, http://www.sz.government.bg/.

<!– |
–>