Одобрени са нови 15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” по линия на ОПРР

15 проекта на Агенция „Пътна инфраструктура” на обща стойност 264 985 729 лв. са одобрени за изпълнение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектите са насочени към подобряване на достъпността до основните транспортни дестинации чрез реконструкция и рехабилитация на  второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа.

През месец октомври 2009 г. бяха подписани 14 договора като част от първия етап на програмата на обща стойност 216 млн. лв. Така общата стойност на отпуснатите до момента средства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. за републиканската пътна мрежа е 480 985 725 лв.