Одобрена е национална програма за закрила на детето за 2010 г.

Правителството одобри Национална програма за закрила на детето за 2010 г. В нея са заложени дейности, които ще спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата в България във всички сфери на обществения живот.

Приоритетните области са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; насърчаване участието на децата; подобряване тяхното здраве; защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето и подобряване на управлението на системата за закрила на детето.

Сериозен акцент е поставен върху децата с увреждания и даровитите деца. Част от заложените дейности са свързани с необходимостта от извършване на цялостен преглед на нормативната уредба по отношение на децата и семейството.