Ограничения на правото собственост

Съгласно чл. 50 от ЗС – Собственикът на недвижим имот не може да извършва такива действия в своя имот, с които се създават пречки за използуването на съседния имот по-големи от обикновените. Освен законовите ограничения могат да се създадат такива и по договорен път.
Собственикът на недвижим имот трябва да търпи редица ограничения свързани с правото на собственост на трети лица, главно на собствениците насъседните имоти или парцели. В тази област имаме няколко ограничения на собствеността:
В първата група влизат всички забрани и ограничения на собствеността, които администрацията по силата на оправомощаването си от закона може да създаде;
Втората група е по – обширна. Тя засяга правото на собственост върху недвижимите имоти, или по точно казано – върху земята. Свързана е с обществения интерес, съчетан с благоустройствените, здравни и други изисквания.Градоустройствените планове определят начина на застрояване на всеки парцел. В тях намираме основните ограничения. Тези ограничения са резултат от провеждането на една държавна политика, насочена към охрана на интереса на гражданите и обществото, базирана на различни  санитарно-хигиени изисквания. и др. Например при троеж на сгради в собствен или съсобствен имот или в имот за който е учредено право на строеж, собственикът трябва да спазва всички изисвания от градоустройствения характр. Той трябва да сесъобразява с разпоредбите в ЗУТ и др. Съответите норми има и за издатините на сградите, които са елемент от фасадата, относно строежа на гараж и разположението му на точно определено отстояние от регулационната линия на към съседите. Същото правило важи и за второстепенните постройки /летни кухни, беседки/. Чл.52 от ЗС не позволява да се посаждат дървета от имота на съседа на по малко разстояние от 3м за високите дървета и 1.5м. за средните и 1м. за ниските дървета..
Ограничения за собственика на един недвижим имот съществуват и тогава, когато е учредено ограничено вещно право в полза на трето лице.  Такав е случаят когато в полза на едно лице е учреден сервитут на преминаване. Този сервитут ограничава в съответния обем  правото на собственост на едно лице, докато той съществува. Съгласно чл.51 от ЗС – Когато за извършването на работи в един недвижим имот е необходимо да се влезе в друг имот, собственикът на този имот е длъжен да даде достъп за това. Собственикът или ползвателят на селкостопанска земя, която няма изход на общински път може да поиска от кмета да му разреши право на преминаване през съседни земи.
Ограничения с екологичен характер. Тук спадат ограниченията при които собственика свободно избира начина на ползване не земеделски земи според тяхното предназначение, но при ползването на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиените, противопожарните и екологичните норми.